20054000 | - نخود فرنگی (Pisum sativum)

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

- نخود فرنگی (Pisum - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    20054000
  • ارز نیمایی :

    20054000
یادداشت های فصل

- نخود فرنگی (Pisum sativum) - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum sativum) - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum sativum) - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum sativum) - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum sativum) - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum sativum) - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum sativum) - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum sativum) - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum sativum) - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum sativum) - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum sativum) - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum sativum) - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum sativum) - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum sativum) - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- نخود فرنگی (Pisum sativum) - 20054000 - فرآورده‌ها از سبزیجا

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان