01012100

اسب ها مولد نژاد خالص

حقوق ورودی :

4%

01012910

اسب برای مسابقه

حقوق ورودی :

15%

01012990

سایر اسب ها

حقوق ورودی :

32%

01013000

الاغ

حقوق ورودی :

4%

01019000

سایر قاطر و استر، زنده

حقوق ورودی :

20%

01022110

گاو شیری مولد نژاد خالص

حقوق ورودی :

3%

01022120

گاو گوشتی مولد نژاد خالص

حقوق ورودی :

3%

01022130

گاو دو منظوره (شیری و گوشتی) مولد نژاد خالص

حقوق ورودی :

3%

01022140

گاو نر مولد نژاد (شیری، گوشتی، دو منظوره)

حقوق ورودی :

3%

01022190

سایر گاو مولد نژاد خالص

حقوق ورودی :

3%

01022900

سایر - حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص

حقوق ورودی :

1%

01023100

بوفالو مولد نژاد خالص

حقوق ورودی :

3%

01023900

سایر بوفالو

حقوق ورودی :

4%

01029000

سایر حیوانات زنده از نوع گاو جز ردیف های 010221 تا 010239

حقوق ورودی :

4%

01031000

حیوانات زنده از نوع خوک مولد نژاد خالص

حقوق ورودی :

4%

01039100

سایر حیوانات زنده از نوع خوک به وزن كمتر از 50 كیلوگرم

حقوق ورودی :

4%

01039200

سایر حیوانات زنده از نوع خوک به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر

حقوق ورودی :

4%

01041010

حیوان زنده از نوع گوسفند مولد نژاد خالص

حقوق ورودی :

3%

01041090

سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص

حقوق ورودی :

1%

01042010

بز مولد نژاد خالص

حقوق ورودی :

3%

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد