20049000 | سایر سبزیجات و مخلوط های آنها

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

سایر سبزیجات و مخلوط - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجا

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    20049000
  • ارز نیمایی :

    20049000
یادداشت های فصل

سایر سبزیجات و مخلوط های آنها - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط های آنها - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط های آنها - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط های آنها - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط های آنها - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط های آنها - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط های آنها - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط های آنها - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط های آنها - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط های آنها - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط های آنها - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط های آنها - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط های آنها - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط های آنها - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر سبزیجات و مخلوط های آنها - 20049000 - فرآورده‌ها از سبزیجا

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان