16041100 | - ـ ماهی آزاد (Salmon)

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های‌گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا ‌سایر‌ آبزیان فاقد ‌ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی آزاد (Salmo - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmo - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmo - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmo - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmo - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmo - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmo - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    16041100
  • ارز نیمایی :

    16041100
یادداشت های فصل

- ـ ماهی آزاد (Salmon) - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmon) - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmon) - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmon) - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmon) - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmon) - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmon) - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmon) - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmon) - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmon) - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmon) - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmon) - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmon) - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmon) - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- ـ ماهی آزاد (Salmon) - 16041100 - فرآورده‌های‌گوشت، ما

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان