15131910 | - ـ ـ در بسته بندی های خرده فروشی

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ در بسته بندی ه - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی ه - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی ه - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی ه - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی ه - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی ه - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی ه - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15131910
  • ارز نیمایی :

    15131910
یادداشت های فصل

- ـ ـ در بسته بندی های خرده فر - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی های خرده فر - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی های خرده فر - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی های خرده فر - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی های خرده فر - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی های خرده فر - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی های خرده فر - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی های خرده فر - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی های خرده فر - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی های خرده فر - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی های خرده فر - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی های خرده فر - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی های خرده فر - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی های خرده فر - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ در بسته بندی های خرده فر - 15131910 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان