15099000 | سایر - روغن زیتون و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

سایر - روغن زیتون و - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15099000
  • ارز نیمایی :

    15099000
یادداشت های فصل

سایر - روغن زیتون و اجزای آن ح - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و اجزای آن ح - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و اجزای آن ح - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و اجزای آن ح - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و اجزای آن ح - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و اجزای آن ح - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و اجزای آن ح - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و اجزای آن ح - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و اجزای آن ح - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و اجزای آن ح - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و اجزای آن ح - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و اجزای آن ح - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و اجزای آن ح - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و اجزای آن ح - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن زیتون و اجزای آن ح - 15099000 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15099000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

all mark

مشخصات فنی:

مصرف آرایشی و بهداشتی

واحد کالا:

15099000

نوع خرید:

15099000

شرح:

( تک مولن )روغن زیتون تصفیه شده صرفامصرف آرایشی و بهداشتی

درصد حقوق:

55

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15099000

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

روغن زیتون

واحد کالا:

15099000

نوع خرید:

15099000

شرح:

روغن زیتون

درصد حقوق:

55

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

15099000

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

روغن زیتون

واحد کالا:

15099000

نوع خرید:

15099000

شرح:

روغن زیتون

درصد حقوق:

55

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

15099000

کشور سازنده:

GR(یونان)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

روغن زیتون

واحد کالا:

15099000

نوع خرید:

15099000

شرح:

روغن زیتون

درصد حقوق:

55

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

15099000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

روغن زیتون

واحد کالا:

15099000

نوع خرید:

15099000

شرح:

روغن زیتون

درصد حقوق:

55

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

15099000

کشور سازنده:

SY(سوریه)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

روغن زیتون

واحد کالا:

15099000

نوع خرید:

15099000

شرح:

روغن زیتون

درصد حقوق:

55

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

15099000

کشور سازنده:

AE(امارات متحده عربی)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

روغن زیتون

واحد کالا:

15099000

نوع خرید:

15099000

شرح:

روغن زیتون

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان