12129930 | --- دانه کدو برای مصارف روغن کشی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

--- دانه کدو برای مص - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مص - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مص - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مص - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مص - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مص - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مص - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12129930
  • ارز نیمایی :

    12129930
یادداشت های فصل

--- دانه کدو برای مصارف روغن ک - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مصارف روغن ک - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مصارف روغن ک - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مصارف روغن ک - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مصارف روغن ک - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مصارف روغن ک - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مصارف روغن ک - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مصارف روغن ک - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مصارف روغن ک - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مصارف روغن ک - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مصارف روغن ک - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مصارف روغن ک - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مصارف روغن ک - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مصارف روغن ک - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن--- دانه کدو برای مصارف روغن ک - 12129930 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان