12122100 | - ـ مناسب جهت مصرف انسان

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

- ـ مناسب جهت مصرف ا - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف ا - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف ا - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف ا - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف ا - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف ا - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف ا - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12122100
  • ارز نیمایی :

    12122100
یادداشت های فصل

- ـ مناسب جهت مصرف انسان - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف انسان - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف انسان - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف انسان - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف انسان - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف انسان - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف انسان - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف انسان - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف انسان - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف انسان - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف انسان - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف انسان - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف انسان - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف انسان - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ مناسب جهت مصرف انسان - 12122100 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان