12119070 | شاهدانه Cannabis (cannabis sativa)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

شاهدانه Cannabis (ca - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (ca - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (ca - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (ca - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (ca - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (ca - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (ca - 12119070 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12119070
  • ارز نیمایی :

    12119070
یادداشت های فصل

شاهدانه Cannabis (cannabis sat - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (cannabis sat - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (cannabis sat - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (cannabis sat - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (cannabis sat - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (cannabis sat - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (cannabis sat - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (cannabis sat - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (cannabis sat - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (cannabis sat - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (cannabis sat - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (cannabis sat - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (cannabis sat - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (cannabis sat - 12119070 - دانه و میوه‌های روغنشاهدانه Cannabis (cannabis sat - 12119070 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان