12092100 | - ـ بذر یونجه (alfalfa)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ بذر یونجه (alfal - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfal - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfal - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfal - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfal - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfal - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfal - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12092100
  • ارز نیمایی :

    12092100
یادداشت های فصل

- ـ بذر یونجه (alfalfa) - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfalfa) - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfalfa) - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfalfa) - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfalfa) - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfalfa) - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfalfa) - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfalfa) - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfalfa) - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfalfa) - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfalfa) - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfalfa) - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfalfa) - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfalfa) - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر یونجه (alfalfa) - 12092100 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان