09011120 | به صورت كوبیده در بسته بندی غیر خرده فروشی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

به صورت كوبیده در بس - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بس - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بس - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بس - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بس - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بس - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بس - 09011120 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09011120
  • ارز نیمایی :

    09011120
یادداشت های فصل

به صورت كوبیده در بسته بندی غی - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بسته بندی غی - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بسته بندی غی - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بسته بندی غی - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بسته بندی غی - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بسته بندی غی - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بسته بندی غی - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بسته بندی غی - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بسته بندی غی - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بسته بندی غی - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بسته بندی غی - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بسته بندی غی - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بسته بندی غی - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بسته بندی غی - 09011120 - قهوه، چای، ماته و ادبه صورت كوبیده در بسته بندی غی - 09011120 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09011120

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

Grodab Chemie

مشخصات فنی:

COFFEE POWDER NOT DECAFFEINATED AND NOT ROASTED NON RETAIL PACKING

واحد کالا:

09011120

نوع خرید:

09011120

شرح:

پودر قهوه بو نداده کافیین نگرفته

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان