08054000 | گریپ فرویت و پوملو (Pomelos)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

گریپ فرویت و پوملو ( - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو ( - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو ( - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو ( - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو ( - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو ( - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو ( - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    08054000
  • ارز نیمایی :

    08054000
یادداشت های فصل

گریپ فرویت و پوملو (Pomelos) - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو (Pomelos) - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو (Pomelos) - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو (Pomelos) - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو (Pomelos) - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو (Pomelos) - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو (Pomelos) - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو (Pomelos) - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو (Pomelos) - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو (Pomelos) - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو (Pomelos) - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو (Pomelos) - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو (Pomelos) - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو (Pomelos) - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوسگریپ فرویت و پوملو (Pomelos) - 08054000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان