07123400 | -- شیتاک (لنتینوس ادودس)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

-- شیتاک (لنتینوس اد - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس اد - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس اد - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس اد - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس اد - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس اد - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس اد - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07123400
  • ارز نیمایی :

    07123400
یادداشت های فصل

-- شیتاک (لنتینوس ادودس) - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس ادودس) - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس ادودس) - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس ادودس) - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس ادودس) - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس ادودس) - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس ادودس) - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس ادودس) - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس ادودس) - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس ادودس) - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس ادودس) - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس ادودس) - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس ادودس) - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس ادودس) - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش-- شیتاک (لنتینوس ادودس) - 07123400 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان