07097000 | - اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا كوهی (Orache)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- اسفناج، اسفناج زلا - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلا - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلا - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلا - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلا - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلا - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلا - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07097000
  • ارز نیمایی :

    07097000
یادداشت های فصل

- اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetr - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetr - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetr - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetr - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetr - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetr - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetr - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetr - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetr - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetr - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetr - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetr - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetr - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetr - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش- اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetr - 07097000 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان