03078100 | -- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه‌‌های هالیوتیس(

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه -- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه‌‌های هالیوتیس( | عدد 03078100| -- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه‌‌های هالیوتیس( 03078100| تعرفه 03078100

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03078100
  • ارز نیمایی :

    03078100
یادداشت های فصل

تعرفه -- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه‌‌های هالیوتیس(, عدد 03078100,-- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه‌‌های هالیوتیس( 03078100,تعرفه 03078100تعرفه -- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه‌‌های هالیوتیس(, عدد 03078100,-- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه‌‌های هالیوتیس( 03078100,تعرفه 03078100تعرفه -- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه‌‌های هالیوتیس(, عدد 03078100,-- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه‌‌های هالیوتیس( 03078100,تعرفه 03078100تعرفه -- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه‌‌های هالیوتیس(, عدد 03078100,-- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه‌‌های هالیوتیس( 03078100,تعرفه 03078100تعرفه -- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه‌‌های هالیوتیس(, عدد 03078100,-- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه‌‌های هالیوتیس( 03078100,تعرفه 03078100تعرفه -- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه‌‌های هالیوتیس(, عدد 03078100,-- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه‌‌های هالیوتیس( 03078100,تعرفه 03078100تعرفه -- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه‌‌های هالیوتیس(, عدد 03078100,-- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه‌‌های هالیوتیس( 03078100,تعرفه 03078100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد