03075100 | - ـ زنده، تازه یا سردكرده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ زنده، تازه یا سر - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سر - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سر - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سر - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سر - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سر - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سر - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03075100
  • ارز نیمایی :

    03075100
یادداشت های فصل

- ـ زنده، تازه یا سردكرده - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سردكرده - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سردكرده - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سردكرده - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سردكرده - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سردكرده - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سردكرده - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سردكرده - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سردكرده - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سردكرده - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سردكرده - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سردكرده - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سردكرده - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سردكرده - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ زنده، تازه یا سردكرده - 03075100 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان