03055400 | - شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی های آنچووی (گونه های انگرولیس)، ماهی های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه های ساردینوپس)، ماهی ه

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- شاه ماهی ها (کلو - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلو - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلو - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلو - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلو - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلو - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلو - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03055400
  • ارز نیمایی :

    03055400
یادداشت های فصل

- شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس، - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس، - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس، - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس، - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس، - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس، - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس، - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس، - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس، - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس، - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس، - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس، - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس، - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس، - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران، - شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس، - 03055400 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان