03054400 | ـ ـ ماهی‌‌های تیلاپیا (گونه‌‌های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی‌‌ها (گونه‌‌های پانگاسیوس، گونه‌‌های سیلوروس، گونه‌‌های کلاریاس، گونه‌‌های ایکتالوروس)، ماهی‌‌ه

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ماهی‌‌های تیلاپیا (گونه‌‌های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی‌‌ها (گونه‌‌های پانگاسیوس، گونه‌‌های سیلوروس، گونه‌‌های کلاریاس، گونه‌‌های ایکتالوروس)، ماهی‌‌ه | عدد 03054400| ـ ـ ماهی‌‌های تیلاپیا (گونه‌‌های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی‌‌ها (گونه‌‌های پانگاسیوس، گونه‌‌های سیلوروس، گونه‌‌های کلاریاس، گونه‌‌های ایکتالوروس)، ماهی‌‌ه 03054400| تعرفه 03054400

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03054400
  • ارز نیمایی :

    03054400
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ماهی‌‌های تیلاپیا (گونه‌‌های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی‌‌ها (گونه‌‌های پانگاسیوس، گونه‌‌های سیلوروس، گونه‌‌های کلاریاس، گونه‌‌های ایکتالوروس)، ماهی‌‌ه, عدد 03054400,ـ ـ ماهی‌‌های تیلاپیا (گونه‌‌های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی‌‌ها (گونه‌‌های پانگاسیوس، گونه‌‌های سیلوروس، گونه‌‌های کلاریاس، گونه‌‌های ایکتالوروس)، ماهی‌‌ه 03054400,تعرفه 03054400تعرفه ـ ـ ماهی‌‌های تیلاپیا (گونه‌‌های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی‌‌ها (گونه‌‌های پانگاسیوس، گونه‌‌های سیلوروس، گونه‌‌های کلاریاس، گونه‌‌های ایکتالوروس)، ماهی‌‌ه, عدد 03054400,ـ ـ ماهی‌‌های تیلاپیا (گونه‌‌های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی‌‌ها (گونه‌‌های پانگاسیوس، گونه‌‌های سیلوروس، گونه‌‌های کلاریاس، گونه‌‌های ایکتالوروس)، ماهی‌‌ه 03054400,تعرفه 03054400تعرفه ـ ـ ماهی‌‌های تیلاپیا (گونه‌‌های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی‌‌ها (گونه‌‌های پانگاسیوس، گونه‌‌های سیلوروس، گونه‌‌های کلاریاس، گونه‌‌های ایکتالوروس)، ماهی‌‌ه, عدد 03054400,ـ ـ ماهی‌‌های تیلاپیا (گونه‌‌های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی‌‌ها (گونه‌‌های پانگاسیوس، گونه‌‌های سیلوروس، گونه‌‌های کلاریاس، گونه‌‌های ایکتالوروس)، ماهی‌‌ه 03054400,تعرفه 03054400تعرفه ـ ـ ماهی‌‌های تیلاپیا (گونه‌‌های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی‌‌ها (گونه‌‌های پانگاسیوس، گونه‌‌های سیلوروس، گونه‌‌های کلاریاس، گونه‌‌های ایکتالوروس)، ماهی‌‌ه, عدد 03054400,ـ ـ ماهی‌‌های تیلاپیا (گونه‌‌های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی‌‌ها (گونه‌‌های پانگاسیوس، گونه‌‌های سیلوروس، گونه‌‌های کلاریاس، گونه‌‌های ایکتالوروس)، ماهی‌‌ه 03054400,تعرفه 03054400تعرفه ـ ـ ماهی‌‌های تیلاپیا (گونه‌‌های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی‌‌ها (گونه‌‌های پانگاسیوس، گونه‌‌های سیلوروس، گونه‌‌های کلاریاس، گونه‌‌های ایکتالوروس)، ماهی‌‌ه, عدد 03054400,ـ ـ ماهی‌‌های تیلاپیا (گونه‌‌های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی‌‌ها (گونه‌‌های پانگاسیوس، گونه‌‌های سیلوروس، گونه‌‌های کلاریاس، گونه‌‌های ایکتالوروس)، ماهی‌‌ه 03054400,تعرفه 03054400تعرفه ـ ـ ماهی‌‌های تیلاپیا (گونه‌‌های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی‌‌ها (گونه‌‌های پانگاسیوس، گونه‌‌های سیلوروس، گونه‌‌های کلاریاس، گونه‌‌های ایکتالوروس)، ماهی‌‌ه, عدد 03054400,ـ ـ ماهی‌‌های تیلاپیا (گونه‌‌های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی‌‌ها (گونه‌‌های پانگاسیوس، گونه‌‌های سیلوروس، گونه‌‌های کلاریاس، گونه‌‌های ایکتالوروس)، ماهی‌‌ه 03054400,تعرفه 03054400تعرفه ـ ـ ماهی‌‌های تیلاپیا (گونه‌‌های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی‌‌ها (گونه‌‌های پانگاسیوس، گونه‌‌های سیلوروس، گونه‌‌های کلاریاس، گونه‌‌های ایکتالوروس)، ماهی‌‌ه, عدد 03054400,ـ ـ ماهی‌‌های تیلاپیا (گونه‌‌های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی‌‌ها (گونه‌‌های پانگاسیوس، گونه‌‌های سیلوروس، گونه‌‌های کلاریاس، گونه‌‌های ایکتالوروس)، ماهی‌‌ه 03054400,تعرفه 03054400

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد