03048700 | ـ ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه‌راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis ()

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه‌راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis () | عدد 03048700| ـ ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه‌راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis () 03048700| تعرفه 03048700

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    03048700
  • ارز نیمایی :

    03048700
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه‌راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis (), عدد 03048700,ـ ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه‌راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis () 03048700,تعرفه 03048700تعرفه ـ ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه‌راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis (), عدد 03048700,ـ ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه‌راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis () 03048700,تعرفه 03048700تعرفه ـ ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه‌راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis (), عدد 03048700,ـ ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه‌راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis () 03048700,تعرفه 03048700تعرفه ـ ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه‌راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis (), عدد 03048700,ـ ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه‌راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis () 03048700,تعرفه 03048700تعرفه ـ ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه‌راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis (), عدد 03048700,ـ ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه‌راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis () 03048700,تعرفه 03048700تعرفه ـ ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه‌راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis (), عدد 03048700,ـ ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه‌راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis () 03048700,تعرفه 03048700تعرفه ـ ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه‌راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis (), عدد 03048700,ـ ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه‌راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis () 03048700,تعرفه 03048700

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد