03048300 | - ـ انواع ماهی پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

- ـ انواع ماهی پهن ( - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن ( - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن ( - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن ( - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن ( - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن ( - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن ( - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03048300
  • ارز نیمایی :

    03048300
یادداشت های فصل

- ـ انواع ماهی پهن (Pleuronect - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن (Pleuronect - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن (Pleuronect - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن (Pleuronect - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن (Pleuronect - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن (Pleuronect - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن (Pleuronect - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن (Pleuronect - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن (Pleuronect - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن (Pleuronect - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن (Pleuronect - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن (Pleuronect - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن (Pleuronect - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن (Pleuronect - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع ماهی پهن (Pleuronect - 03048300 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان