03047100 | ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | عدد 03047100| ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 03047100| تعرفه 03047100

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03047100
  • ارز نیمایی :

    03047100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), عدد 03047100,ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 03047100,تعرفه 03047100تعرفه ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), عدد 03047100,ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 03047100,تعرفه 03047100تعرفه ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), عدد 03047100,ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 03047100,تعرفه 03047100تعرفه ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), عدد 03047100,ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 03047100,تعرفه 03047100تعرفه ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), عدد 03047100,ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 03047100,تعرفه 03047100تعرفه ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), عدد 03047100,ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 03047100,تعرفه 03047100تعرفه ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), عدد 03047100,ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 03047100,تعرفه 03047100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد