03033200 | - ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

- ـ حلوا ماهیان (Ple - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Ple - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Ple - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Ple - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Ple - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Ple - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Ple - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03033200
  • ارز نیمایی :

    03033200
یادداشت های فصل

- ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes - 03033200 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان