03033100 | - ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

- ـ هالیبوت Hippoglo - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglo - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglo - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglo - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglo - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglo - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglo - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03033100
  • ارز نیمایی :

    03033100
یادداشت های فصل

- ـ هالیبوت Hippoglossus, hipp - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglossus, hipp - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglossus, hipp - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglossus, hipp - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglossus, hipp - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglossus, hipp - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglossus, hipp - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglossus, hipp - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglossus, hipp - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglossus, hipp - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglossus, hipp - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglossus, hipp - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglossus, hipp - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglossus, hipp - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت Hippoglossus, hipp - 03033100 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان