03031200 | - ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

- ـ سایر ماهی آزاد ا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد ا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد ا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد ا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد ا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد ا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد ا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03031200
  • ارز نیمایی :

    03031200
یادداشت های فصل

- ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرا - 03031200 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

03031200

کشور سازنده:

NO(نروژ)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Salmon

واحد کالا:

03031200

نوع خرید:

03031200

شرح:

ماهی(کیلوگرم)

درصد حقوق:

15

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان