03027300 | - ـ ماهی های کپور (گونه های سیپرینوس، گونه های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه های هیپوفتالمیچیتس، گونه های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسیو

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی های کپور ( - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور ( - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور ( - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور ( - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور ( - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور ( - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور ( - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03027300
  • ارز نیمایی :

    03027300
یادداشت های فصل

- ـ ماهی های کپور (گونه های - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور (گونه های - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور (گونه های - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور (گونه های - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور (گونه های - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور (گونه های - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور (گونه های - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور (گونه های - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور (گونه های - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور (گونه های - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور (گونه های - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور (گونه های - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور (گونه های - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور (گونه های - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های کپور (گونه های - 03027300 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان