03024490 | سایر ماهی ها جز شاه ماهی، ساردین آنچوی و مکرل

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

سایر ماهی ها جز شاه - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03024490
  • ارز نیمایی :

    03024490
یادداشت های فصل

سایر ماهی ها جز شاه ماهی، سارد - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه ماهی، سارد - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه ماهی، سارد - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه ماهی، سارد - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه ماهی، سارد - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه ماهی، سارد - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه ماهی، سارد - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه ماهی، سارد - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه ماهی، سارد - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه ماهی، سارد - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه ماهی، سارد - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه ماهی، سارد - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه ماهی، سارد - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه ماهی، سارد - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز شاه ماهی، سارد - 03024490 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان