03024300 | -- ماهی ساردین (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp.)، شاه ماهی كوچك (sprsttus sparttus)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

-- ماهی ساردین (Sar - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sar - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sar - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sar - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sar - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sar - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sar - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03024300
  • ارز نیمایی :

    03024300
یادداشت های فصل

-- ماهی ساردین (Sardine pilch - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sardine pilch - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sardine pilch - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sardine pilch - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sardine pilch - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sardine pilch - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sardine pilch - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sardine pilch - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sardine pilch - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sardine pilch - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sardine pilch - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sardine pilch - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sardine pilch - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sardine pilch - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی ساردین (Sardine pilch - 03024300 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان