03024100 | -- شاه ماهی (Clupea harengus, Clupea pallasii)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

-- شاه ماهی (Clupea - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03024100
  • ارز نیمایی :

    03024100
یادداشت های فصل

-- شاه ماهی (Clupea harengus, - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea harengus, - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea harengus, - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea harengus, - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea harengus, - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea harengus, - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea harengus, - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea harengus, - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea harengus, - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea harengus, - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea harengus, - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea harengus, - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea harengus, - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea harengus, - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- شاه ماهی (Clupea harengus, - 03024100 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان