02101200 | - ـ سینه (با رگه های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ سینه (با رگه های - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02101200
  • ارز نیمایی :

    02101200
یادداشت های فصل

- ـ سینه (با رگه های چربی چسبی - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های چربی چسبی - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های چربی چسبی - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های چربی چسبی - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های چربی چسبی - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های چربی چسبی - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های چربی چسبی - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های چربی چسبی - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های چربی چسبی - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های چربی چسبی - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های چربی چسبی - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های چربی چسبی - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های چربی چسبی - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های چربی چسبی - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سینه (با رگه های چربی چسبی - 02101200 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان