02071100 | بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

بریده نشده به صورت ق - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت ق - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت ق - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت ق - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت ق - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت ق - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت ق - 02071100 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02071100
  • ارز نیمایی :

    02071100
یادداشت های فصل

بریده نشده به صورت قطعات، تازه - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت قطعات، تازه - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت قطعات، تازه - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت قطعات، تازه - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت قطعات، تازه - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت قطعات، تازه - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت قطعات، تازه - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت قطعات، تازه - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت قطعات، تازه - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت قطعات، تازه - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت قطعات، تازه - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت قطعات، تازه - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت قطعات، تازه - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت قطعات، تازه - 02071100 - گوشت و احشای خوراکیبریده نشده به صورت قطعات، تازه - 02071100 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان