02042200 | - ـ سایر قطعات با استخوان

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ سایر قطعات با اس - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با اس - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با اس - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با اس - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با اس - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با اس - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با اس - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02042200
  • ارز نیمایی :

    02042200
یادداشت های فصل

- ـ سایر قطعات با استخوان - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02042200 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

02042200

کشور سازنده:

ALL()

برند:

ـــــ

مشخصات فنی:

ـــــ

واحد کالا:

02042200

نوع خرید:

02042200

شرح:

سایر قطعات گوشت گوسفندی

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان