01063320 | - ـ ـ شترمرغ استرالیایی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ شترمرغ استرالی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالی - 01063320 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01063320
  • ارز نیمایی :

    01063320
یادداشت های فصل

- ـ ـ شترمرغ استرالیایی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالیایی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالیایی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالیایی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالیایی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالیایی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالیایی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالیایی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالیایی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالیایی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالیایی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالیایی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالیایی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالیایی - 01063320 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ استرالیایی - 01063320 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان