01059900 | سایر ماکیان زنده - پرنده ی تزیینی کبوتر

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

سایر ماکیان زنده - پ - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پ - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پ - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پ - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پ - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پ - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پ - 01059900 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01059900
  • ارز نیمایی :

    01059900
یادداشت های فصل

سایر ماکیان زنده - پرنده ی تزی - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پرنده ی تزی - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پرنده ی تزی - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پرنده ی تزی - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پرنده ی تزی - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پرنده ی تزی - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پرنده ی تزی - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پرنده ی تزی - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پرنده ی تزی - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پرنده ی تزی - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پرنده ی تزی - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پرنده ی تزی - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پرنده ی تزی - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پرنده ی تزی - 01059900 - حیوانات زندهسایر ماکیان زنده - پرنده ی تزی - 01059900 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان