01012100 | اسب ها مولد نژاد خالص

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

اسب ها مولد نژاد خال - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خال - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خال - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خال - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خال - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خال - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خال - 01012100 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01012100
  • ارز نیمایی :

    01012100
یادداشت های فصل

اسب ها مولد نژاد خالص - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خالص - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خالص - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خالص - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خالص - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خالص - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خالص - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خالص - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خالص - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خالص - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خالص - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خالص - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خالص - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خالص - 01012100 - حیوانات زندهاسب ها مولد نژاد خالص - 01012100 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

01012100

کشور سازنده:

OM(عمان)

برند:

nomark

مشخصات فنی:

اسب مولد عرب و تروبرد

واحد کالا:

01012100

نوع خرید:

01012100

شرح:

اسب از نژاد مولد جنسیت نریان -سن 2008(10سال) -رنگ نیله -نوع تولیدی -نژاد تروبرد

درصد حقوق:

4

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

01012100

کشور سازنده:

OM(عمان)

برند:

nomark

مشخصات فنی:

اسب مولد عرب و تروبرد

واحد کالا:

01012100

نوع خرید:

01012100

شرح:

اسب از نژاد مولد جنسیت مادیان -سن 2013(5سال) -رنگ کهر -نوع تولیدی -نژاد تروبرد

درصد حقوق:

4

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

01012100

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Friesian

مشخصات فنی:

نژاد فریزین سواری آزاد و درساژ مقدماتی-مادیان تولیدی

واحد کالا:

01012100

نوع خرید:

01012100

شرح:

اسب مولد فرزین مادیان

درصد حقوق:

4

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

01012100

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Friesian

مشخصات فنی:

نژاد فریزین سواری آزاد و درساژ مقدماتی-نریان تولیدی

واحد کالا:

01012100

نوع خرید:

01012100

شرح:

اسب مولد فرزین نریان

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان