الکتروموتور، آسنکرون قفس سنجابی، 3 فاز، AC، برند CEMP، مدل AB30r 160MB 4 V1 3F 230D/400S/50 11

شناسه کالا

2800001026836

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید