22019000 | سایر - آب معدنی طبیعی یا مصنوعی و آب های گازدار شده بدون قند و شیرین کننده و خشوبو کننده، یخ و برف

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - آب معدنی طبیعی یا مصنوعی و آب های گازدار شده بدون قند و شیرین کننده و خشوبو کننده، یخ و برف | عدد 22019000| سایر - آب معدنی طبیعی یا مصنوعی و آب های گازدار شده بدون قند و شیرین کننده و خشوبو کننده، یخ و برف 22019000| تعرفه 22019000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    22019000
  • ارز نیمایی :

    22019000
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - آب معدنی طبیعی یا مصنوعی و آب های گازدار شده بدون قند و شیرین کننده و خشوبو کننده، یخ و برف, عدد 22019000,سایر - آب معدنی طبیعی یا مصنوعی و آب های گازدار شده بدون قند و شیرین کننده و خشوبو کننده، یخ و برف 22019000,تعرفه 22019000تعرفه سایر - آب معدنی طبیعی یا مصنوعی و آب های گازدار شده بدون قند و شیرین کننده و خشوبو کننده، یخ و برف, عدد 22019000,سایر - آب معدنی طبیعی یا مصنوعی و آب های گازدار شده بدون قند و شیرین کننده و خشوبو کننده، یخ و برف 22019000,تعرفه 22019000تعرفه سایر - آب معدنی طبیعی یا مصنوعی و آب های گازدار شده بدون قند و شیرین کننده و خشوبو کننده، یخ و برف, عدد 22019000,سایر - آب معدنی طبیعی یا مصنوعی و آب های گازدار شده بدون قند و شیرین کننده و خشوبو کننده، یخ و برف 22019000,تعرفه 22019000تعرفه سایر - آب معدنی طبیعی یا مصنوعی و آب های گازدار شده بدون قند و شیرین کننده و خشوبو کننده، یخ و برف, عدد 22019000,سایر - آب معدنی طبیعی یا مصنوعی و آب های گازدار شده بدون قند و شیرین کننده و خشوبو کننده، یخ و برف 22019000,تعرفه 22019000تعرفه سایر - آب معدنی طبیعی یا مصنوعی و آب های گازدار شده بدون قند و شیرین کننده و خشوبو کننده، یخ و برف, عدد 22019000,سایر - آب معدنی طبیعی یا مصنوعی و آب های گازدار شده بدون قند و شیرین کننده و خشوبو کننده، یخ و برف 22019000,تعرفه 22019000تعرفه سایر - آب معدنی طبیعی یا مصنوعی و آب های گازدار شده بدون قند و شیرین کننده و خشوبو کننده، یخ و برف, عدد 22019000,سایر - آب معدنی طبیعی یا مصنوعی و آب های گازدار شده بدون قند و شیرین کننده و خشوبو کننده، یخ و برف 22019000,تعرفه 22019000تعرفه سایر - آب معدنی طبیعی یا مصنوعی و آب های گازدار شده بدون قند و شیرین کننده و خشوبو کننده، یخ و برف, عدد 22019000,سایر - آب معدنی طبیعی یا مصنوعی و آب های گازدار شده بدون قند و شیرین کننده و خشوبو کننده، یخ و برف 22019000,تعرفه 22019000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد