20085010 | - ـ ـ در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد.

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ در ظرفی که حدا - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حدا - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حدا - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حدا - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حدا - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حدا - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حدا - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    20085010
  • ارز نیمایی :

    20085010
یادداشت های فصل

- ـ ـ در ظرفی که حداقل3 کیلوگر - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حداقل3 کیلوگر - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حداقل3 کیلوگر - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حداقل3 کیلوگر - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حداقل3 کیلوگر - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حداقل3 کیلوگر - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حداقل3 کیلوگر - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حداقل3 کیلوگر - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حداقل3 کیلوگر - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حداقل3 کیلوگر - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حداقل3 کیلوگر - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حداقل3 کیلوگر - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حداقل3 کیلوگر - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حداقل3 کیلوگر - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ در ظرفی که حداقل3 کیلوگر - 20085010 - فرآورده‌ها از سبزیجا

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان