20058000 | - ذرت شیرین Zea mays) نوع (Saccharata

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

- ذرت شیرین Zea mays - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    20058000
  • ارز نیمایی :

    20058000
یادداشت های فصل

- ذرت شیرین Zea mays) نوع (Sac - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays) نوع (Sac - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays) نوع (Sac - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays) نوع (Sac - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays) نوع (Sac - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays) نوع (Sac - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays) نوع (Sac - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays) نوع (Sac - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays) نوع (Sac - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays) نوع (Sac - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays) نوع (Sac - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays) نوع (Sac - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays) نوع (Sac - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays) نوع (Sac - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ذرت شیرین Zea mays) نوع (Sac - 20058000 - فرآورده‌ها از سبزیجا

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

20058000

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Marks

مشخصات فنی:

24*184gr

واحد کالا:

20058000

نوع خرید:

20058000

شرح:

کنسرو ذرت (کارتن)

درصد حقوق:

32

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

20058000

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

All Marks

مشخصات فنی:

24*424gr

واحد کالا:

20058000

نوع خرید:

20058000

شرح:

کنسرو ذرت (کارتن)

درصد حقوق:

32

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

20058000

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Marks

مشخصات فنی:

6*3gr

واحد کالا:

20058000

نوع خرید:

20058000

شرح:

کنسرو ذرت (کارتن)

درصد حقوق:

32

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

20058000

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Marks

مشخصات فنی:

24*410gr

واحد کالا:

20058000

نوع خرید:

20058000

شرح:

کنسرو ذرت (کارتن)

درصد حقوق:

32

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

20058000

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

All Marks

مشخصات فنی:

6*3gr

واحد کالا:

20058000

نوع خرید:

20058000

شرح:

کنسرو ذرت (کارتن)

درصد حقوق:

32

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

20058000

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Marks

مشخصات فنی:

24*340gr

واحد کالا:

20058000

نوع خرید:

20058000

شرح:

کنسرو ذرت (کارتن)

درصد حقوق:

32

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

20058000

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Marks

مشخصات فنی:

24*567gr

واحد کالا:

20058000

نوع خرید:

20058000

شرح:

کمپوت آناناس (کارتن)

درصد حقوق:

32

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان