20029090 | سایر - گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

سایر - گوجه فرنگی آم - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آم - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آم - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آم - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آم - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آم - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آم - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجا

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    20029090
  • ارز نیمایی :

    20029090
یادداشت های فصل

سایر - گوجه فرنگی آماده یا محف - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آماده یا محف - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آماده یا محف - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آماده یا محف - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آماده یا محف - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آماده یا محف - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آماده یا محف - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آماده یا محف - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آماده یا محف - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آماده یا محف - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آماده یا محف - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آماده یا محف - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آماده یا محف - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آماده یا محف - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - گوجه فرنگی آماده یا محف - 20029090 - فرآورده‌ها از سبزیجا

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان