20021000 | - گوجه فرنگی، كامل یا به صورت قطعه قطعه

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- گوجه فرنگی، كامل ی - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل ی - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل ی - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل ی - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل ی - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل ی - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل ی - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    20021000
  • ارز نیمایی :

    20021000
یادداشت های فصل

- گوجه فرنگی، كامل یا به صورت - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل یا به صورت - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل یا به صورت - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل یا به صورت - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل یا به صورت - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل یا به صورت - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل یا به صورت - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل یا به صورت - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل یا به صورت - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل یا به صورت - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل یا به صورت - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل یا به صورت - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل یا به صورت - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل یا به صورت - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا- گوجه فرنگی، كامل یا به صورت - 20021000 - فرآورده‌ها از سبزیجا

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان