19042000 | - فرآورده های غذایی حاصل از برگه غلات تفت داده نشده یا از مخلوط برگه های غلات تفت داده نشده و برگه های غلات تفت داده شده یا غلات پف كرده:

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- فرآورده های غذایی - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    19042000
  • ارز نیمایی :

    19042000
یادداشت های فصل

- فرآورده های غذایی حاصل از بر - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی حاصل از بر - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی حاصل از بر - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی حاصل از بر - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی حاصل از بر - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی حاصل از بر - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی حاصل از بر - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی حاصل از بر - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی حاصل از بر - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی حاصل از بر - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی حاصل از بر - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی حاصل از بر - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی حاصل از بر - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی حاصل از بر - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غذایی حاصل از بر - 19042000 - فرآورده‌های غلات، آر

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان