19022000 | ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر)

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر) | عدد 19022000| ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر) 19022000| تعرفه 19022000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    19022000
  • ارز نیمایی :

    19022000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر), عدد 19022000,ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر) 19022000,تعرفه 19022000تعرفه ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر), عدد 19022000,ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر) 19022000,تعرفه 19022000تعرفه ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر), عدد 19022000,ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر) 19022000,تعرفه 19022000تعرفه ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر), عدد 19022000,ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر) 19022000,تعرفه 19022000تعرفه ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر), عدد 19022000,ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر) 19022000,تعرفه 19022000تعرفه ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر), عدد 19022000,ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر) 19022000,تعرفه 19022000تعرفه ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر), عدد 19022000,ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر) 19022000,تعرفه 19022000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد