18069000 | سایر - شکلات; غیره حاوی کاکایو;به صورت بلوک (block); تخته; میله یاقلم; پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

کاکائو و فرآورده‌های آن

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

سایر - شکلات; غیره ح - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره ح - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره ح - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره ح - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره ح - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره ح - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره ح - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌های

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    18069000
  • ارز نیمایی :

    18069000
یادداشت های فصل

سایر - شکلات; غیره حاوی کاکایو - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره حاوی کاکایو - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره حاوی کاکایو - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره حاوی کاکایو - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره حاوی کاکایو - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره حاوی کاکایو - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره حاوی کاکایو - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره حاوی کاکایو - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره حاوی کاکایو - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره حاوی کاکایو - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره حاوی کاکایو - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره حاوی کاکایو - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره حاوی کاکایو - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره حاوی کاکایو - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر - شکلات; غیره حاوی کاکایو - 18069000 - کاکائو و فرآورده‌های

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان