18062000 | سایر فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Bar) به وزن بیش از 2 كیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه ریز (Granule) یا به

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

کاکائو و فرآورده‌های آن

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

سایر فرآورده ها به ص - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به ص - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به ص - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به ص - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به ص - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به ص - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به ص - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌های

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    18062000
  • ارز نیمایی :

    18062000
یادداشت های فصل

سایر فرآورده ها به صورت بلوك ( - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به صورت بلوك ( - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به صورت بلوك ( - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به صورت بلوك ( - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به صورت بلوك ( - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به صورت بلوك ( - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به صورت بلوك ( - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به صورت بلوك ( - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به صورت بلوك ( - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به صورت بلوك ( - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به صورت بلوك ( - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به صورت بلوك ( - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به صورت بلوك ( - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به صورت بلوك ( - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌هایسایر فرآورده ها به صورت بلوك ( - 18062000 - کاکائو و فرآورده‌های

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان