18040000 | کره، چربی و روغن کاکائو

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

کاکائو و فرآورده‌های آن

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

کره، چربی و روغن کاک - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاک - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاک - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاک - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاک - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاک - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاک - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌های

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    18040000
  • ارز نیمایی :

    18040000
یادداشت های فصل

کره، چربی و روغن کاکائو - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاکائو - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاکائو - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاکائو - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاکائو - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاکائو - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاکائو - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاکائو - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاکائو - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاکائو - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاکائو - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاکائو - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاکائو - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاکائو - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌هایکره، چربی و روغن کاکائو - 18040000 - کاکائو و فرآورده‌های

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

18040000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

ALTI MARKA

مشخصات فنی:

Cocoa Butter

واحد کالا:

18040000

نوع خرید:

18040000

شرح:

کره کاکایو (تن)

درصد حقوق:

5

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

18040000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

ALTI MARKA

مشخصات فنی:

Cocoa Butter

واحد کالا:

18040000

نوع خرید:

18040000

شرح:

کره کاکایو (تن)

درصد حقوق:

5

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

18040000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

ALTI MARKA

مشخصات فنی:

Cocoa Butter

واحد کالا:

18040000

نوع خرید:

18040000

شرح:

کره کاکایو (تن)

درصد حقوق:

5

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

18040000

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

DEZAAN

مشخصات فنی:

80*120cm

واحد کالا:

18040000

نوع خرید:

18040000

شرح:

کره کاکایو

درصد حقوق:

5

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

18040000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

به تاریخ پروفرم 2016.05.30

واحد کالا:

18040000

نوع خرید:

18040000

شرح:

کره کاکایو

درصد حقوق:

5

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

18040000

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

کوتاژ23453949

مشخصات فنی:

تاریخ فاکتور 2017/10/12

واحد کالا:

18040000

نوع خرید:

18040000

شرح:

کره کاکایو

درصد حقوق:

5

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

18040000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

ALTI MARKA

مشخصات فنی:

COCOA BUTTER

واحد کالا:

18040000

نوع خرید:

18040000

شرح:

کره کاکایو

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان