18032000 | - كلاً یا جزیاً چربی گرفته

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

کاکائو و فرآورده‌های آن

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

- كلاً یا جزیاً چرب - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چرب - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چرب - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چرب - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چرب - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چرب - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چرب - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    18032000
  • ارز نیمایی :

    18032000
یادداشت های فصل

- كلاً یا جزیاً چربی گرفته - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چربی گرفته - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چربی گرفته - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چربی گرفته - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چربی گرفته - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چربی گرفته - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چربی گرفته - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چربی گرفته - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چربی گرفته - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چربی گرفته - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چربی گرفته - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چربی گرفته - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چربی گرفته - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چربی گرفته - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های- كلاً یا جزیاً چربی گرفته - 18032000 - کاکائو و فرآورده‌های

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان