18010010 | - ـ ـ در بسته بندی های كمتر از ده كیلوگرم

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

کاکائو و فرآورده‌های آن

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ در بسته بندی - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    18010010
  • ارز نیمایی :

    18010010
یادداشت های فصل

- ـ ـ در بسته بندی های كمتر ا - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی های كمتر ا - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی های كمتر ا - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی های كمتر ا - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی های كمتر ا - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی های كمتر ا - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی های كمتر ا - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی های كمتر ا - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی های كمتر ا - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی های كمتر ا - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی های كمتر ا - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی های كمتر ا - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی های كمتر ا - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی های كمتر ا - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های- ـ ـ در بسته بندی های كمتر ا - 18010010 - کاکائو و فرآورده‌های

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان