17031000 | - ملاس های نیشكر

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

قند و شکر و شیرینی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    17031000
  • ارز نیمایی :

    17031000
یادداشت های فصل

- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی- ملاس های نیشكر - 17031000 - قند و شکر و شیرینی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

17031000

کشور سازنده:

PK(پاکستان)

برند:

All Marks

مشخصات فنی:

Suger Cane Molasses

واحد کالا:

17031000

نوع خرید:

17031000

شرح:

ملاس نیشکر (تن)

درصد حقوق:

4

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

17031000

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

Hoperay

مشخصات فنی:

Crystalyx Products

واحد کالا:

17031000

نوع خرید:

17031000

شرح:

ـ ملاس

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان