17026000 | - سایر فروكتوز و شربت فروكتوز كه به حالت خشك دارای بیش از 50 درصد وزنی فروكتوز باشد، به-استثنای ساكارز تغییر یافته به گلوكز از طریق هیدرولیز (قند معكو

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

قند و شکر و شیرینی

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

- سایر فروكتوز و شرب - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شرب - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شرب - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شرب - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شرب - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شرب - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شرب - 17026000 - قند و شکر و شیرینی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    17026000
  • ارز نیمایی :

    17026000
یادداشت های فصل

- سایر فروكتوز و شربت فروكتوز - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شربت فروكتوز - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شربت فروكتوز - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شربت فروكتوز - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شربت فروكتوز - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شربت فروكتوز - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شربت فروكتوز - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شربت فروكتوز - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شربت فروكتوز - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شربت فروكتوز - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شربت فروكتوز - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شربت فروكتوز - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شربت فروكتوز - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شربت فروكتوز - 17026000 - قند و شکر و شیرینی- سایر فروكتوز و شربت فروكتوز - 17026000 - قند و شکر و شیرینی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

17026000

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Marks

مشخصات فنی:

Fructose 1.6 Diphosphate

واحد کالا:

17026000

نوع خرید:

17026000

شرح:

فروکتوز دی فسفات(کیلوگرم)

درصد حقوق:

5

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

17026000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

جهانی

مشخصات فنی:

high fructose corn syrup

واحد کالا:

17026000

نوع خرید:

17026000

شرح:

شربت فروکتوز

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان