17024000 | - گلوكز و شربت گلوكز، كه به حالت خشك دارای 20 درصد تا كمتر از 50 درصد وزنی فروكتوز باشد، به-استثنای ساكارز تغییر یافته به گلوكز از طریق هیدرولیز (قند

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

قند و شکر و شیرینی

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

- گلوكز و شربت گلوكز - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز - 17024000 - قند و شکر و شیرینی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    17024000
  • ارز نیمایی :

    17024000
یادداشت های فصل

- گلوكز و شربت گلوكز، كه به حا - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز، كه به حا - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز، كه به حا - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز، كه به حا - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز، كه به حا - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز، كه به حا - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز، كه به حا - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز، كه به حا - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز، كه به حا - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز، كه به حا - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز، كه به حا - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز، كه به حا - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز، كه به حا - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز، كه به حا - 17024000 - قند و شکر و شیرینی- گلوكز و شربت گلوكز، كه به حا - 17024000 - قند و شکر و شیرینی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان